Projekt "Stara šola za nove ideje"

Projekt "Posavske poti prijetnih doživetij - Popotnik"

Projekt "Gozdni sadeži: Vrnitev h koreninam "

Projekt "Motivacijski projekt udejanjanja turističnih potencialov"

Projekt "ECOACT"

Projekt "Posavski ribji krog"

Projekt "Oživimo savske zgodbe"

Projekt "RIS – RAST(IŠČE) sreče"

Projekt "Vsi na plac!"

Projekt "Večgeneracijski center Posavje"

Partnerstvo "Smart Villages"

Delavnica "Krepitev evropske identitete

skozi raznolikost posameznikov"

O nas – KTRC Radeče

O nas

STATUT IN ODLOKI AKTI ZAVODA

Javni zavod Kulturno turistični rekreacijski center Radeče (v nadaljevanju KTRC Radeče) je 31. 3. 2001 ustanovila Občina Radeče. Sedež zavoda se nahaja v občinski stavbi na naslovu Ulica Milana Majcna 1, Radeče.

Smo lokalna razvojna agencija, katere dejavnosti so raznolike in pestre, hkrati pa zelo prepletene. Prisotni smo na področjih kulture, športa, upravljanja nepremičnin, predvsem pa smo aktivni na področjih razvoja turistične dejavnosti, različnih oblik neformalnega izobraževanja, projektnih dejavnosti ter trajnostnega razvoja podeželja. Namen in poslanstvo zavoda je povezovati od spodaj navzgor, koordinirati in podpirati razvojne aktivnosti posameznikov, organizacij in društev na radeškem področju. Aktivnosti prenašamo in širimo tudi na regijski, nacionalni in mednarodni nivo. Smo nosilci in partnerji pri različnih projektih za razvoj podeželja ter območni koordinator v sklopu Tedna vseživljenjskega učenja. Z upoštevanjem vseh treh vidikov trajnostnega razvoja, medgeneracijskim učenjem in krepitvijo socialnega kapitala med podeželani podpiramo uspešen razvoj podeželja.

KTRC Radeče upravlja z objekti in opremo v lasti Občine Radeče, in sicer: Športna dvorana in stadion Radeče, Kulturni dom Radeče, PORP Radeče, Bazen Radeče in Tržnica Radeče. Upravljamo tudi z občinskimi stanovanji in poslovnimi prostori.

V tesnem sodelovanju z različnimi društvi in drugimi deležniki se KTRC Radeče trudi soustvarjati boljše in aktivnejše življenje občanov. Poleg upravljanja z objekti organiziramo pestro paleto javnih prireditev, delavnic, predavanj, seminarjev, pa tudi tabore itd. Preko takšnih dogodkov lažje ohranjamo bogato ljudsko izročilo in ga povezujemo s smernicami, ki jih narekuje hiter tempo življenja v 21. stoletju. Na področju turizma združujemo zgodbe in legende naših krajev z bogato naravno in kulturno dediščino, ki nas obdaja. Povezujemo ponudnike in smo prisotni na trgu z lastnim že dobro poznanim turističnim produktom Splavarjenje na reki Savi, kar v Radeče z okolico vsako leto privabi vedno več domačih in tujih gostov.

ORGANIZIRANOST ZAVODA

Znotraj zavoda v skladu z značajem delovnega procesa in pogoji dela delujemo na štirih področjih:

  • področje Å¡portno rekreativne dejavnosti,
  • področje kulturne dejavnosti in neformalnega izobraževanja,
  • področje razvoja in pospeÅ¡evanja turizma in
 • področje upravljanja s stanovanji.

ORGANI ZAVODA

Organi zavoda so: direktor, svet zavoda in programski svet.

1. DIREKTOR

Poslovodni organ zavoda je direktor. Direktor organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod, je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela zavoda.

Direktor kot poslovodni organ samostojno:

 • vodi poslovanje zavoda,
 • vodi strokovno programsko delo zavoda,
 • usklajuje in organizira delovni proces v zavodu,
 • predlaga poslovno politiko in ukrepe za njeno izvajanje,
 • skrbi za prepoznavnost zavoda v Å¡irÅ¡em družbenem okolju,
 • izvrÅ¡uje odločitve in sklepe, ki jih sprejme svet zavoda,
 • pripravlja predlog finančnega in poslovnega plana ter vse posamične odločitve v zvezi z njegovo izvrÅ¡itvijo, daje o njih mnenje in predloge,
 • na podlagi mnenja sveta zavoda sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,
 • skrbi za uspeÅ¡nost, produktivnost in ekonomičnost poslovanja,
 • skrbi za izpolnjevanje obveznosti, ki jih ima zavod do ustanovitelja in Å¡irÅ¡ega družbenega okolja,
 • skrbi za zakonitost dela zavoda,
 • skrbi za pravilno materialno poslovanje zavoda in Å¡e posebej ekonomsko smotrno porabo njegovih sredstev,
 • skrbi za namenskost porabe sredstev zavoda, določenih s finančnim planom zavoda,
 • skrbi za pravilen odnos do uporabnikov zavoda,
 • pripravlja gradiva in sodeluje na sejah sveta zavoda,
 • najmanj dvakrat letno poroča ustanovitelju in svetu zavoda,
 • v skladu z zakonom in statutom sprejema posamične sploÅ¡ne akte, ki se nanaÅ¡ajo na delovanje zavoda,
 • na podlagi mnenja zavoda sprejme akt o sistemizaciji delovnih mest,
 • opravlja druge zadeve v skladu z veljavnimi predpisi, tem statutom ter drugimi sploÅ¡nimi akti zavoda.

V.d. direktorice zavoda: Dubravka Kalin, univ. dipl. bibl. in prof. zgod.

2. SVET ZAVODA

V Svetu zavoda je 5 članov, in sicer dva predstavnika ustanovitelja, en predstavnik delavcev zavoda in dva predstavnika zainteresirane javnosti z vseh področij delovanja zavoda. Ima naslednje pristojnosti:

 • s soglasjem ustanovitelja sprejema statut zavoda ter druge sploÅ¡ne akte zavoda,
 • sprejema programe dela in razvoja zavoda ter spremlja njihovo izvajanje,
 • sprejema finančni načrt (proračun) zavoda in zaključni račun zavoda,
 • ustanovitelju predlaga spremembe in razÅ¡iritev dejavnosti zavoda,
 • na predlog direktorja daje predhodno mnenje k aktu o sistemizaciji delovnih mest, ob tem upoÅ¡teva zakonodajo, ki ureja negospodarske dejavnosti in kolektivne pogoje za negospodarske dejavnosti,
 • ustanovitelju in direktorju daje predloge ter mnenja o posameznih vpraÅ¡anjih,
 • sprejema programske zasnove javnih medijev zavoda,
 • na predlog direktorja in ob upoÅ¡tevanju zakona o medijih imenuje ter razreÅ¡uje odgovorne urednike javnih medijev,
 • opravlja nadzor nad upravljanjem in poslovanjem zavoda,
 • daje soglasje k cenam storitev in najemninam,
 • opravlja druge naloge v skladu z zakonom, odlokom in statutom zavoda.

ÄŒlani Sveta zavoda:

 • Zdravko Bregar,
 • Anton LipoglavÅ¡ek (predsednik),
 • Manja Plut,
 • Marija Å uler in
 • Rok Železnik.

3. PROGRAMSKI SVET

Programski svet je strokovni organ zavoda, sestavljen iz strokovnih delavcev centra in zunanjih strokovnjakov s področja dela centra. Imenovan je s strani Sveta zavoda.

Programski svet ima naslednje pristojnosti:

 • direktorju in svetu zavoda daje pobude, predloge, mnenja in usmeritve v zvezi z izvajanjem dejavnosti zavoda,
 • razreÅ¡uje posamezna vpraÅ¡anja,
 • pomaga pri dvigu kvalitete ponudbe dejavnosti zavoda,
 • prenaÅ¡a strokovne izkuÅ¡nje iz drugih okolij,
 • skrbi za celovitost ponudbe dejavnosti zavoda.

ÄŒlani Programskega sveta:

 • Dubravka Kalin,
 • Jože Prah (predsednik),
 • Breda Retužnik in
 • Matjaž Å uÅ¡terÅ¡ič.

CELOSTNA GRAFIÄŒNA PODOBA IN LOGOTIP KTRC RADEÄŒE

Celostna grafična podoba (CGP) KTRC Radeče temelji na dolgoletni splavarski dediščini Radeč ter povezanosti našega okolja in zavoda samega s trajnostnim razvojem ter naravo. Zelene usmeritve razkriva barvna shema naše spletne strani. S kvalitetnimi informacijami in ažurnim obveščanjem preko spletne strani zavod KTRC uveljavlja ter utrjuje svojo vlogo, na ta način pa se v logistiki in komunikaciji s širšo javnostjo veča tudi prepoznavnost zavoda. Uradni logotip zavoda sestavljajo napis KTRC Radeče, splav na reki Savi, stari radeški most in grb Občine Radeče. Grb naše ustanoviteljice se nahaja tudi znotraj naše uradne štampiljke.

Uradni opis logotipa:

Uradni logotip zavoda je v obliki elipse, sestavljajo ga napis KTRC Radeče, reka Sava s splavom, v ozadju pa je viden stari radeški most. Nad podobo je umeščen še grb Občine Radeče.

URADNI LOGOTIP (.pdf)

∗∗∗

V času uradnih ur smo vam na voljo na našem sedežu, dosegljivi smo tudi na info@ktrc.si ter na telefonski številki 03 56 87 941. Vaši predlogi in želje za polnejše ter bogatejše življenje v naši občini so več kot dobrodošli.

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien